Hvilken indflydelse får BREXIT på dine varemærke- og designrettigheder?

Den 31. december 2020 udløber overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU.
Hidtil har Storbritannien været en integreret del af EU, men fra den 1. januar 2021 er dette ikke længere tilfældet. Det medfører en række ændringer i jeres eksisterende IP-rettigheder og giver anledning til nye overvejelser.

Varemærker
Registrerede EU varemærker vil ved årsskiftet blive opsplittet i en fortsættende EU registrering og en udskilt national registrering i Storbritannien. Dette sker automatisk og er uden omkostninger for varemærkeindehaverne. Ved fornyelse af EU varemærkeregistreringer med fornyelsesdato i 2020 får fornyelsen effekt også for den udskilte nationale registrering. Efter 1. januar 2021 underlægges den udskilte registrering lovgivning i Storbritannien og fremtidige fornyelser og evt. indehaverændringer skal registreres hos den nationale varemærke-myndighed.

For EU varemærkeansøgninger, som pr. 31. december 2020 stadig verserer, kan ansøger genansøge i Storbritannien indenfor en frist på 9 måneder og mod betaling af et nationalt ansøgningsgebyr, og i en sådan udskilt national ansøgning bevares EU ansøgningsdatoen i Storbritannien.

I forbindelse med nye registreringstiltag har det i en periode været vores anbefaling og vil også fremadrettet være det, at Storbritannien medtages separat i en international registrering.

Design
Reglerne for verserende og registrerede EU design er de samme som for EU varemærker. Det betyder, at eksisterende EU designregistreringer vil blive udskilt til nationale designregistreringer i Storbritannien, mens verserende EU designansøgninger kan ’genansøges’ i Storbritannien indenfor en frist på 9 måneder og mod betaling af et nationalt ansøgningsgebyr.

Uregistrerede EU design

Med udsigt til en ’hård’ BREXIT vil der ske en væsentlig ændring i beskyttelsen af uregistrerede designrettigheder.

Hidtil har et uregistreret design nydt beskyttelse i EU, inkl. Storbritannien, i tre år fra den første offentliggørelse af designet indenfor EU.

Uregistrerede design, som allerede nyder beskyttelse efter de gældende EU regler, vil også efter 1. januar 2021 være beskyttet i Storbritannien indtil udløbet af de tre år.

Fra årsskiftet vil Storbritannien etablere en lignende selvstændig 3-årig beskyttelse af uregistrerede design, og uregistrerede design vil alene nyde beskyttelse i Storbritannien, hvis første offentliggørelse er sket i Storbritannien. Offentliggørelse i EU vil derfor være nyhedsskadelig for et uregistreret design i Storbritannien, ligesom offentliggørelse i Storbritannien vil være nyhedsskadelig for et uregistreret design i EU.

Når man fremover vil gøre brug af muligheden for en uregistreret designret, vil det med andre ord være vigtigt at overveje stedet for første offentliggørelse af designet.

Storbritannien fortsætter desuden med sine eksisterende regler for uregistrerede designrettigheder, hvorefter et uregistreret design nyder beskyttelse i 10 år fra første salg i Storbritannien eller 15 år fra frembringelsen, men efter 1. januar 2021 er disse regler kun gældende for personer bosiddende i Storbritannien eller virksomheder hjemhørende i Storbritannien.

Ophavsrettigheder
EU har udstedt en lang række direktiver og forordninger om regulering af det ophavsretlige område. Fra 1. januar 2021 vil Storbritannien ikke længere være omfattet af disse regler. Størstedelen af reglerne er dog løbende blevet implementeret i den nationale lovgivning i Storbritannien og vil derfor fortsat være gældende.

EU Domstolen har dog været en væsentlig faktor for udviklingen af retstilstanden med adskillige domme med stor betydning på området. Denne retspraksis vil fra årsskiftet ikke længere binde Storbritannien og det må forventes, at domstole i Storbritannien vil afsige domme, der afviger fra den EU harmoniserede linje. Regel-grundlaget for den ophavsretlige beskyttelse i Storbritannien vil derfor med tiden kunne skifte.

Storbritannien har indgået en række internationale traktater udenom EU omkring ophavsret, som bl.a. forpligter Storbritannien til at anerkende ophavsrettigheder, der er opnået i henhold til andre landes regler. Det må derfor forventes, at BREXIT ikke på kort sigt vil få stor betydning for retsudviklingen på området i Storbritannien.

Patenter
Det europæiske patentsystem vil ikke blive påvirket af BREXIT, da systemet ikke er oprettet af EU. Det europæiske patentsystem bygger derimod på Den Europæiske Patentkonvention, som er indgået mellem landene i Europa, herunder også Storbritannien.

Storbritannien har annonceret, at de efter BREXIT ikke ønsker at være en del af den fælles EU Patentdomstol, der er benævnt ’the Unified Patent Court’. Udsigten til at Domstolen realiseres synes nu fjern, bl.a. eftersom den tyske forfatningsdomstol også fandt EU Patentdomstolen forfatningsstridig.

BREXITs konsekvens for verserende konflikter

Det er usikkert, om EU varemærke- og designdomstole fortsat vil have jurisdiktion i Storbritannien efter 1. januar 2021, selv om retssag eller sag om krænkelse af en rettighed er anlagt før 31. december 2020. Til gengæld ligger det fast, at afgørelser og kendelser truffet af en kompetent EU varemærke- eller designdomstol inden den 31. december 2020 også vil kunne håndhæves i Storbritannien efter 1. januar 2021. Det bør derfor overvejes om mulige konflikter skal anlægges og speedes op inden årsskiftet, da man ellers kan være henvist til at gøre sine rettigheder gældende i Storbritannien, der traditionelt set er et af de dyreste lande at håndhæve rettigheder i.

Løje IP er forberedt på Storbritanniens endelige udtræden af EU og står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med at opnå den bedste udnyttelse af jeres IP-rettigheder – både i Danmark, i EU og i Storbritannien.

Del dette indlæg: