SÅDAN ARBEJDER VI

Her kan du læse om, hvordan vi samarbejder med vores kunder

Sagshåndtering og kommunikation

1. Når vi har modtaget opgaven, vil du modtage en bekræftelse og en beskrivelse af de juridiske problemstillinger, som vi på dette tidspunkt ser samt et forslag til, hvordan vi vil løse opgaven.

2. Vi placerer opgaven hos den medarbejder, der på baggrund af jeres behov og opgavens art, er bedst egnet til at løse den. Vi tager ved valg af sagsbehandler også hensyn til forhold såsom samarbejdsrelationerne mellem kunden og os, subspecialer hos os, behov for advokat-anciennitet, branchekendskab, ressourceforbrug og deadlines. Vi drøfter gerne disse valg med vores kunder.

3. Normalt har alle kunder to kontaktpersoner; en partner og en jurist/assistent. Således sker løsningen af opgaven på den mest optimale og omkostningsbevidste måde for jer.

4. Vi afregner vores arbejde enten på basis af faste takster ved registreringsopgaver, eller på basis af tidsforbrug. Vi afregner normalt for udført arbejde på månedlig basis. Hvis vi foretager udlæg på vegne af vores kunder i fremmed valuta, vil sådanne udlæg ved fakturering, blive tillagt et mindre tillæg for risiko og valutaudsving.

5. Oplysninger af fortrolig karakter fra eller om enkeltpersoner og virksomheder behandles med fortrolighed og loyalitet. Vi opfylder naturligvis kravene til krypteret kommunikation. Samtlige partnere og medarbejdere hos, LØJE IP er underlagt tavshedspligt.

6. Alle ophavsretlige samt øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale udarbejdet af LØJE IP tilhører LØJE IP. Du har brugsrettigheder til det skriftlige materiale, som udleveres til dig af LØJE IP.

7. Vi opbevarer dokumenter vedrørende vores sager i op til 15 år fra sagens afslutning. Hvis vi modtager originale dokumenter, kopierer vi disse, og returnerer originalerne til kunden, senest når opgaven afsluttes. 

Forretningsbetingelser

LØJE IP er etableret på adressen Øster Alle 42, 6. sal 2100 København Ø 

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 32 42 05 40, på telefaxnummer + 45 32 42 05 49 og på e-mailadressen mail@loje-ip.dk 

Vores CVR-nummer er: 16970107 

LØJE IP er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og har klientbankkonti i Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til, eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk   

Advokaterne hos LØJE IP er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Alle advokater hos LØJE IP er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LØJE IP, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

LØJE IP anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokaterne hos LØJE IP er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk  

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af LØJE IP og/eller utilfredshed med en af LØJE IP advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Vil du arbejde sammen med os? Eller har du spørgsmål