Fængselsstraf for aggressiv og vildledende markedsføring: Nye regler i markedsføringsloven

Folketinget har vedtaget en ændring af markedsføringsloven, der træder i kraft den 1. juli 2023 og som indeholder den iøjnefaldende ændring, at grove og systematiske overtrædelser af forbuddet mod vildledende- og aggressiv markedsføring nu vil kunne medføre fængselsstraf i op til 4 måneder.

Det er den nye markedsføringslovs § 37, stk. 4, der nu indfører muligheden for fængselsstraf. Fængselsstraf vil kunne idømmes i tilfælde af:

  • Vildledende markedsføring ifølge lovens §§ 5 og 6, hvis der foreligger skærpende omstændigheder.
  • Aggressiv markedsføring ifølge lovens § 7 og lovens bilag 1, nr. 23-24, jf. § 9. Fængselsstraf for overtrædelse af forbuddet mod aggressiv markedsføring forudsætter ikke, at der foreligger skærpende omstændigheder.

Fængselsstraf vil i begge ovennævnte tilfælde kræve, at der er tale om en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse.

Indtil nu har det kun været muligt at idømme fængselsstraf, hvis et påbud eller forbud nedlagt af retten, eller et påbud fra forbrugerombudsmanden, ikke blev imødekommet, jf. markedsføringslovens § 37, stk. 1. Der var også før lovændringen en vid adgang til at idømme bødestraf for bl.a. vildledende og aggressiv markedsføring, jf. § 37, stk. 3 (både før og efter 1. juli 2023).

Forbrugerombudsmanden vurderer, at lovændringen vil give anledning til, at mellem 0-3 årligt vil blive dømt efter den nye straffebestemmelse i markedsføringslovens § 37, stk. 4, hvorfor fængselsstraf efter vores vurdering kun må kunne forventes at blive aktuelt i yderst grove tilfælde af aggressiv og vildledende markedsføring.  Lovændringen skal dog også ses i lyset af, at bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringsloven generelt blev hævet i januar 2022. Vi udleder, at disse lovændringer er et klart signal fra lovgiver og Forbrugerombudsmanden om, at man ønsker at afskrække virksomheder fra at benytte sig af markedsføring, der vil overtræde forbuddet mod aggressiv og vildledende markedsføring. Løje IP holder øje med de straffe og den praksis, de nylige ændringer i markedsføringslovens fører med sig i fremtiden.

Hvis I er i tvivl om jeres markedsføring vil kunne anses for at være enten vildledende eller aggressiv og dermed ulovlig, kan I kontakte specialist i markedsføringsret, advokat Doga Cansi, hvis kontaktoplysninger kan findes her.

Relevante links:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2023/20230329-lovforslag-faengselsstraf-for-grov-vildledning-i-markedsfoering/#:~:text=Forbrugerombudsmanden%2C%20der%20f%C3%B8rer%20tilsyn%20med,juli%202023.

Lovforslaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/lovforslag/l89/20222_l89_som_fremsat.pdf

Del dette indlæg: